අනාගත නව නිර්මාණකරුවන්ට සහය වීම දැක්ම කරගත් මේ සමුහය ස්වේච්ඡයා සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ. micro:bit ශ්‍රී ලංකා සමුහයේ අරමුණ වන්නේ micro:bit පරිගණකය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම සහ ඒ හරහා ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් සිසුන්ගේ පරිගණක කේතකරණය, IoT පිළිබඳව ඇති උනන්දුව, දැනුම සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමයි. micro:bit ශ්‍රී ලංකා සමූහය සෘජුව එක්සත් රාජධානියේ BBC micro:bit පදනම හා අනුබද්ධව කටයුතු කරයි.
micro:bit ශ්‍රි ලංකා සමූහය නිල වශයෙන් දියත් කිරීම සහ micro:bit පරිගණකය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම පසුගිය 21 වෙනිදා සිදු වුනා. ඒ උඩුබද්දාව නැණසල මධ්‍යස්ථානයේදියි. micro:bit යොදා ගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කල පළමු Hour of Code වැඩසටහනද මෙදින පැවැත්වීම විශේෂත්වයක්. මේ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ ඡායාරූප එකතුව පහතින්,